تکنیک کارت سفید ( snow card technique)
تکنیک کارت سفید ، فرآیند گروهی ساده و در عین حال کارسازی برای تدوین فهرستی از ضعفها ، قوتها، فرصتها و تهدیدهاست. این تکنیک که با عنوان تکنیک گلوله برفی[۱] نیز شهرت دارد ، روشی است که طوفان مغزی را – که فهرست طویلی از پاسخهای محتمل یک پرسش خاص را تهیه میکند- با مرحله ای ترکیبی که در پاسخها بر اساس موضوعهای مشترک در جند مقوله دسته بندی می شوند، تلفیق می کند. هر یک از پاسخهای منفرد بر روی کارتی سفید رنگ ( مثلا یک کارت شاخص پنج تا هفت اینچی) به نام کارت برفی یا کارت سفید نوشته می شود، سپس هر یک از کارتها بر اساس موضوعهای مشترک بر روی دیواری چسبانده می شوند و به این ترتیب چند ” گوله برفی” از کارتها به وجود می آید. این تکنیک از نظر مفهومی بسیار ساده است ، استفاده از آن با سهولت و با سرعت امکان پذیر و بسیار سودمند است. این تکنیک، به ویژه در بخش تحلیل SWOT و مرحله تدوین استراتژی بسیار مفید است. در تحلیل SWOT ، این تکنیک چهار بار و با تاکید بر پرسشهایی به این شرح مورد استفاده قرار میگیرد:

۱- چه فرصتهای عمده ای برای ما وجود دارد؟

۲- با چه تهدید های عمده خارجی مواجه هستیم؟

۳- نقاط قوت عمده داخلی ما چه مواردی هستند؟

۴- ضعفهای عمده داخلی ما چه مواردی هستند؟

به این ترتیب ، تیم برنامه ریزی استراتژیک ، جهار فهرست برای بحث ، مقایسه و مقابله در پیش رو خواهد داشت که می تواند بر این اساس هم اقدامهایی را که باید به سرعت به آنها مبادرت ورزد، تعیین کند و هم آمادگی لازم برای تعیین مسائل استراتژیک را در مرحله بعد کسب نماید. هم چنین ، تحلیل SWOT به تیم برنامه ریزی کمک خواهد کرد تا استراتژی های کارسازی در پاسخ به مسایل بحث انگیز آماده سازد.

رهنمودهای لازم برای استفاده از تکنیک کارت سفید عبارت اند از:

۱- یک تسهیل کننده انتخاب کنید.

۲- گروهی که از این تکنیک استفاده خواهند کرد، تشکیل دهید . گروه ایدآل از پنج تا نه نفر عضو تشکیل می شود ولی این تکنیک برای گروه ۱۲ نفری نیز کارساز خواهد بود.

۳- اعضای گروه باید به دور میزی در اتاقی که دیواری در نزدیکی آن قرار دارد جای گیرند و کارتهای سفید به شکلی بر بروی دیوار نصب گردد که تمامی اعضا بتوانند از محلی که نشسته اند، کارتها را به وضوح بخوانند.

۴- اعضاء توجه خود را روی یک پرسش ، مسئله ، یا موضوع بحث انگیز واحد متمرکز می سازند.

۵- اعضای گروه باید در سکوت و با به کارانداختن مغز خود، تمام نظرهای ممکن در پاسخ به پرسش مورد نظر را به دست آورده و آنهارا بر روی کار برگهای شخصی خود ثبت کنند.

۶- افراد گروه باید پنج مورد را که « بهترین موضوع» تشخیص می دهند از کاربرگهای شخصی انتخاب کنند و آنها را روی پنج کارت شاخص جداگانه منتقل سازند. از این نکته باید اطمینان حاصل شود که افراد موضوعهای خود را بر روی کارتها به شکل خوانا و واضح بنویسند تا پس از نصب بر روی دیوار امکان خواندن آنها از فاصله های پیش بینی شده وجود داشته باشد.

۷- اعضای گروه باید یک نوار قرقره مانند به پشت هر یک از کارتهای سفید خود متصل کننند.

۸- کارتها را جمع کرده( اگر بدون اسم بودن کارتها مهم است، انهارا بر بزنید) و با قرار دادن کارتها با موضوع مشترک در کنارهم آنها را یکایک روی دیوار مجاور نصب کنید. عنوان آزمایشی برای هر گروه از کارتها باید به وسیله گروه انتخاب شود. یک راهکار جانشین نیز می تواند این باشد که در صورت تمایل گروه، تمامی کارتها را یکباره بر روی دیوار نصب کنید و سپس گروه ، کارتها را تحت عناوین مشخص ، مجددا آرایش دهد.

۹- با توافق گروه بر سر نام هر طبقه، عنوان مربروط باید بر روی یک کارت سفید جداگانه نوشته شوده و در بالای کارتهای آن طبقه نصب گردد. کارتهای عناوین باید به شکلی از سایر کارتها متمایز گردند، و این کار را می توان با استفاده از کارتهایی و یا نوشته ای به رنگ دیگر یا با برسیم جعبه ای به گرد نام طبقه انجام داد.

۱۰- در زمانی که تمام اقلام روی تخته نصب شدند و در طبقه مورد نظر قرار گرفتند، باید در آرایش کارتها تجدید نظر کرد و طبقات را مرتبا جا به جا نمودتا نتیجه حاصل از نظر گروه منطقی قلمداد شود. اقلام جدید را می توان اضافه کرد و اقلام قدیم را در صورت ضرورت ، حذف نمود. در صورت نیاز طبقاتی فرعی نیز می توان به آن افزود.

۱۱- زمانی که اعضای گروه از طبقات و محتوای آنها راضی شدند، باید نتایج را مورد بحث قرار داد و آنها را مقایسه و مقابله کرد.

۱۲- با اتمام جلسه ، کارتها را باید به ترتیب جمع آوری کرد، بر اساس رئوس مطالب بر روی فرمهای توزیع تایپ کرد و در بین اعضاء گروه توزیع نمود

پست های مشابه

image-448

ویژگی های یک رئیس خوب

ارسال شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۴

1 تفکر مثبت: رئیس‌های خوب، قدرت روان‌شناسی مثبت‌گرا را می‌دانند و به هر موقعیت به عنوان فرصت یادگیری می‌نگرند. 2 صداقت: رئیس‌های خوب راستگو هستند، آن‌ها در هر شرایطی حتی اگر راستگو بودن آزاردهنده باشد، حقیقت ...

image-432

رموز مدیریت موفق

ارسال شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۴

رموز مدیریت موفق - مدیریت موفق یعنی رسیدن به دست آوردهای فوق العاده با به کارگیری افراد معمولی - مدیر موفق باید این توانایی را داشته باشد که حوزه ای را که گروه می تواند در آن ...

image-429

مدیریت مشارکتی چیست؟

ارسال شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۴

مدیریت مشارکتی چیست؟ مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی ...