image-70
تفکر برنده و بازنده   تفکر برنده تفکر بازنده متعهد می شود، مسئولیت پذیر است وعده می دهد مسئولیت اشتباه را خودش به عهده می گیرد اشتباه را گردن دیگران می اندازد کارهای اساسی را انجام می دهد و در پایان وقت اضافی می آورد آنقدر گرفتار است که به هیچ کار اساسی نمی رسد زندگی او سراسر مسئله است زندگی او سراسر مشکل و معضل است به بررسی دقیق یک مسئله می پردازد از کنار مشکل می گذرد و آن را حل نشده باقی می گذارد به دنبال ...